. ונילא ונפ ,תיטנוולר אל רבכ תועדוהה תחאש םתאצמש וא ,העדומ םסרפל םיניינועמ םתא םארזעילא-ןב :תאמ
14/1/02 :ךיראת
benelizr@bezeqint.net :רשק תריצי
:העדוה
תירבעב םינמזה לכב 'ץידיווק וא םילקש 70-ב ינשהו ןושארה רפסה


איגו יעור :תאמ
11/1/02 :ךיראת
arlevy@hotmail.co.il :רשק תריצי
:העדוה
:תואבה תוקבדמה ונל תורסח
29,30,69,88,1A-13M,15O,18R,19S,20T-23W,115,197,203,210,215
.איג וא יעור םע רשק רוציש ףילחהל/רוכמל ןכומש ימ לכ


ןרוא לארה :תאמ
9/1/02 :ךיראת
04-6099746 וא hareltal@walla.co.il :רשק תריצי
:העדוה
.ילא הנפיש תולאש 700 לעמ תללוכש רטופ יראה לע היוירט הצורש ימ לכ


ןח :תאמ
31/12/01 :ךיראת
hen_0505@hotmail.co.il :רשק תריצי
:העדוה
.רבדנ ריחמה לע .טרסהמ טנרטניא תונומתב םגו ,רטופ יראה לש בשחמה קחשמב תניינועמ


ינומלא :תאמ
24/12/01 :ךיראת
053-776051 :רשק תריצי
:העדוה
דועו םיפושיק םישנא םירועיש לש םיפלק םהמ 11 רטופ יראה לש םיפלק יל שי הרב'ח
.םיפלקה םובלא לש 11 דעב םיפלקב ףלחתהל עיצמ ינא


ינומלא :תאמ
22/12/01 :ךיראת
asherby@bezeqint.net וא benya07@hotmail.com :רשק תריצי
:העדוה
.ליימ יאב רשק ורצ ח"ש 100 הריכמל בשחמל רטופ יראה קחשמ


ינומלא :תאמ
12/12/01 :ךיראת
howarang@hotmail.co.il :רשק תריצי
:העדוה
.ליימיאל יל חלשיש יל רוכמל לוכיש ימ לכל יעיבר רפס תונקל ןיינועמ


Ushakoff :תאמ
30/11/01 :ךיראת
054-983074 :רשק תריצי
:העדוה
.לקש 120-ב רטופ יראה לש ןושארה קחשמה תא רכומ


ריוא :תאמ
28/11/01 :ךיראת
avir@isdn.net.il :רשק תריצי
:העדוה
רטופ יראה לע עדימ ןומה-ןומה סולפ הרדסב םינושארה םירפסה 4 תא רוכמל ןיינועמ


"tsga" :תאמ
17/11/01 :ךיראת
tsga@zahav.net.il :רשק תריצי
:העדוה
הבוח טושפ םיסא םג שי ףילחמ וא טרסה לש םיפלק רכומ


וקנסוק ירלו :תאמ
17/11/01 :ךיראת
vikis_k@hotmail.co.il :רשק תריצי
:העדוה
תרומת ,םיילאוטריו םירפסו,םיעקר,םירמאמ,תויצמינא,תונומת ףילחהל תנינועמ יתייה
.רטופ יראה לש 'וכו,םיעקר,תונומת, תויצמינא לש תויצמינא


סביב רדה :תאמ
28/7/01 :ךיראת
bibasavi@miskei.org.il :רשק תריצי
:העדוה
.רחא והשמ לש הפלחה וא הריכמ .(םיינש יל שי יכ) וב ועגנ אל דועש שאה עיבגו רטופ יראה


סיריא :תאמ
20/6/01 :ךיראת
lesh-kip_h@elda.co.il :רשק תריצי
:העדוה
.םימכחה ןבאו רטופ יראה לש בשחמ קחשמב תניינועמ יננה
.בתכתנ רבכ ריחמה לעו "רשק תריצי" ץחליו הבושת יל ריזחיש ול שיש ימ


רלמ ןתנוי :תאמ
3/6/01 :ךיראת
avimeler@netvision.net.il :רשק תריצי
:העדוה
אוהשימ םע ריחמב הברמל םירפס + 3 ילא הנפיש םוי -30ל קחשימה לש ומדב ןינועמש ימ
!האלמ הסירגב קחשימה הובג שממ שממ ריחמ עיצי


המענו איג :תאמ
2/6/01 :ךיראת
l_hilb@hotmail.com :רשק תריצי
:העדוה
חש 1000 דע(בשחמ קחשמ) םימכחה ןבאו רטופ יראה תא תונקל ןיינועמ


בליה המענ :תאמ
2/6/01 :ךיראת
nhilb@bezeqint.net :רשק תריצי
:העדוה
רבדנ ריחמ לע םימכחה ןבאו רטופ יראה קחשמה תא הצור


לזיו ודיע :תאמ
1/6/01 :ךיראת
idov@alon.org.il :רשק תריצי
:העדוה
םימכחה ןבאו רטופ יראה קחשמה תא תונקל ןיינועמ ינא


ביבא :תאמ
26/5/01 :ךיראת
rober@surfree.net.il :רשק תריצי
:העדוה
םירפסה 4-מ דחא דעב 'וכו טרסה לעו רטופ יראה לע עדימ ןומה ןומה ףילחהל/רוכמל ןיינועמ
.תילגנאב םינמזה לכב 'ץידווק וא ןצברמו אלפה תויח וא תירבעב


םורטש תימע :תאמ
25/5/01 :ךיראת
sarishtrum@hotmail.com :רשק תריצי
:העדוה
.ח"ש 600 דע ,(םימכח ןבא) ןושארה רטופ יראה לש בשחמה קחשמ שפחמ ינא


ןדןד :תאמ
24/5/01 :ךיראת
dan-levy@hotmail.co.il :רשק תריצי
:העדוה
.ילא הנפיש ןייוצמ ריחמב ,שדח (תיטירב הסריג) תילגנאב ןושארה רפסה תא תונקל הצורש ימ


:תאמ
21/5/01 :ךיראת
batyaf@netvision.net.il :רשק תריצי
:העדוה
.ילא תונפל ןמזומ שיש ימל "םימכחה ןבאו רטופ יראה" קחשמה תא תונקל ןיינועמ


ןתמ :תאמ
20/5/01 :ךיראת
finwood@bezeqint.net :רשק תריצי
:העדוה
ריחמה לע רבדנו ראודב יל ובתכת םימכחה ןבאו רטופ יראה לש קחשמה תא שפחמ ינא


בוט-םוי ירמע :תאמ
18/5/01 :ךיראת
yometov@matav.net.il :רשק תריצי
:העדוה
...רשק ורצ אנא ....בוט בצמב םייתשו דחא רטופ יראה תא תונקל ינוצרב


םוט :תאמ
12/5/01 :ךיראת
pokape@hotmail.co.il :רשק תריצי
:העדוה
ותוא תונקל ןיינועמו תירבעב ינשה רפסה תא שפחמ


ןהכ ןר :תאמ
7/5/01 :ךיראת
ran2001@hotmail.co.il :רשק תריצי
:העדוה
.ליימ יא חלשיש ןיינועמש ימ ,תילגנאב םלוכ םירפסה תא יל שי הצורש ימ לכ


זוע :תאמ
17/4/01 :ךיראת
saffaroz@netvision.net.il :רשק תריצי
:העדוה
םימכחה ןבאו רטופ יראה לש בשחמה קחשמ תא שפחמ ינא
רבדנ רבכ ריחמה לע


סביב רדה :תאמ
21/4/01 :ךיראת
bibasavi@mishkei.org.il :רשק תריצי
:העדוה
וב ושמתשה אל דועש יעיברה רפסה


עטנ םות :תאמ
22/4/01 :ךיראת
tomneta@hotmail.com :רשק תריצי
:העדוה
תיטירבה הסרגב ןצברמו תואלפומ תויח לש קתוע יתושרב
םילופיק ילב (וליפא הזב יתעגנ אל דוע) פוט-פיט ןיוצמ בצמב
ליימ יאב ילא תונפל אנ ,לקש 25 הלוע הזו


רטסלא איג :תאמ
19/04/01 :ךיראת
guyidane@netvision.net.il :רשק תריצי
:העדוה
.ןיינועמ והשימ םא ,ןיוצמ בצמב תילגנאב ןצברמו אלפ תויח תא רוכמל ןיינועמ ינא


יראל :תאמ
01/04/01 :ךיראת
lbigfoot@hotmail.com :רשק תריצי
:העדוה
,ןיינועמ והשימ םא הריכמל (תיטירב אסריג) תילגנאב םינושארה םירפסה תשולש תא יל שי
.בוט בצמב םלוכונילא קניל תודות הריכמ/הינק חול ןויכרא רתא ארקמ םורופYAM   © 2000 http://www.HarryPotterNet.co.il/   All rights reserved.
The Israeli Harry Potter Site - ילארשיה רטופ יראה רתא

The Israeli Harry Potter Site (HPN) is an unofficial, non-commercial site, and is in no way related to J.K. Rowling, Scholastic Books,
Yedioth Books, Bloomsbury Publishing or Warner Bros. All images and material related to the J.K. Rowling novels is © Scholastic
Books (US), Yedioth Books (IL), and Bloomsbury Publishing (UK). All material related to the "Harry Potter" films is © Warner Bros.